Ganga Pooja At Parmarth Niketan ashram Rishikesh Uttarakhand

By on 4-15-2017 in

Ganga Pooja At Parmarth Niketan ashram Rishikesh Uttarakhand

Parmarth Niketan ashram located in Rishikesh, Uttarakhand, India. The ashram was founded in 1942 by Pujya Swami Shukdevanandji Maharaj.